Home | Nieuws | Aanpassing maximale variabele beloning medewerkers financieel advieskantoren

Aanpassing maximale variabele beloning medewerkers financieel advieskantoren

Een wijziging van de Wft per 1 januari 2023 heeft gevolgen voor medewerkers van financieel advieskantoren.

Per 1 januari 2023 is de Wft gewijzigd. Vanaf nu geldt ook voor medewerkers van financieel advieskantoren de hoofdregel dat de variabele beloning ten hoogste 20% van de vaste beloning van die persoon op jaarbasis mag bedragen. Voor 2023 gold dat deze beperking uitsluitend van toepassing was voor medewerkers die onder een CAO vielen.

De tekst van de wet zoals die vanaf 1 januari 2023 geldt luidt:

De variabele beloning die een financiële onderneming met zetel in Nederland toekent aan een natuurlijk persoon werkzaam onder haar verantwoordelijkheid, bedraagt ten hoogste 20% van de vaste beloning van die persoon op jaarbasis;

 In afwijking van het eerste lid kan een financiële onderneming in uitzonderlijke gevallen aan een natuurlijk persoon, niet zijnde een persoon die een interne controlefunctie verricht of zich rechtstreeks bezighoudt met het verlenen van financiële diensten aan consumenten, werkzaam onder haar verantwoordelijkheid, die in hoofdzaak werkzaamheden binnen Nederland verricht en wiens beloning niet of niet uitsluitend volgt uit een collectieve arbeidsovereenkomst als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, een variabele beloning toekennen die hoger is dan het in het eerste lid bedoelde percentage.

Bij de “uitzonderlijke gevallen” kan gedacht worden aan zeer gespecialiseerde ICT deskundigen die op de “normale” arbeidsmarkt niet te werven zijn en die toch voor de financiële onderneming van cruciale betekenis zijn.

Deel dit artikel met andere: